با این قابلیت کاربر می تواند بدون افت کیفیت و بصورت همزمان با دو دستگاه مختلف از سرویس خود استفاده نماید.