با سرویس آی پی ثابت کاربر امکان استفاده از صرافی ها و بازارهای مالی که آی پی ایران را نحریم کرده اند را دارد. همچنین آی پی کاربر با هر بار اتصال ثابت می ماند.